0
Otázka
0,00 €
0
Košík
0,00 €
Načítava sa...
Načítava sa...
Dotaz a objednávka boli aktualizované!
Dotaz a objednávka boli aktualizované! Dotaz a objednávka boli aktualizované!
Položka nie je na sklade.
Ľutujeme, ale položka nie je na sklade.

Podmienky

Senetic - Arhivski pravilnik
  • Senetic - Nariadenia boli účinné do 18.10.2022.
  • Senetic - Nariadenia sú účinné od 19.10.2022

Obchodné podmienky o predaji tovaru na diaľku a poskytovaní služieb elektronickou cestou

 

§ 1
Úvod

Tieto obchodné podmienky určujú zásady a podmienky používania eshopu dostupného na adrese www.senetic.sk prevádzkovaného Senetic s.r.o. so sídlom: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 04991125, DIČ: CZ04991125 so základným kapitálom činiacim 200 000 Kč (splateným vcelku) a stanovujú predovšetkým zásady podávania objednávok a uzatvárania zmlúv o predaji využitím prostriedkov komunikácie na diaľku a tiež využívania všetkých služieb eshopu zákazníkmi.
Kontakt s predajcom vo všetkých otázkach týkajúcich sa predaja prostredníctvom obchodu je možný na telefónnom čísle +421 2 3345 6330 a na e-mailovej adrese: [email protected].


§ 2
Slovníček pojmov
Výrazy použité v obchodných podmienkach majú tento význam:
1) Poskytovateľ služby alebo predajca alebo obchodník - Senetic s.r.o.;
2) Zákazník - spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý podal alebo hodlá podať objednávku alebo používa iné služby eshopu (ďalej tiež ako „kupujúci");
3) Spotrebiteľ - fyzická osoba vykonávajúca právne činnosti, ktoré priamo nesúvisia s jej ekonomickými alebo profesijnými aktivitami;
4) Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, vyvíjajúca činnosti za účelmi priamo spojenými s jej ekonomickými alebo profesijnými aktivitami ;
5) Zákaznícky účet (účet) - podstránka obchodu, v rámci ktorej má zákazník možnosť napr. spravovať osobné údaje, získavať vyrozumenia o zmene stavu objednávky, kontrolovať a spravovať stav ním podaných objednávok;
6) Obchodné podmienky - tieto obchodné podmienky o predaji využitím prostriedkov komunikácie na diaľku a poskytovania služieb elektronickou cestou. V rozsahu služieb poskytovaných elektronickou cestou sú obchodné podmienky obchodnými podmienkami, uvedenými v čl. 8 zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou;
7) Registrácia - jednorazová dobrovoľná a bezplatná činnosť, spočívajúca v založení zákazníckeho účtu zákazníkom, vykonaná prostredníctvom správneho panelu sprístupneného poskytovateľom služby na stránkach obchodu;
8) Eshop www.senetic.sk (ďalej tiež ako „obchod" alebo „eshop") - eshop dostupný na adrese http://www.senetic.sk, ktorého prostredníctvom poskytovateľ služby poskytuje služby stanovené v obchodných podmienkach, a zákazník tu môže podávať objednávky;
9) Strana - Senetic s.r.o. alebo zákazník;
10) Tovar - materiálna hnuteľná vec, ktorá je predmetom zmluvy o predaji alebo nárok, ktorý je predmetom zmluvy o predaji (napr. licencia);
11) Zmluva o predaji - zmluva, na ktorej základe Senetic s.r.o. prenáša alebo sa zaväzuje preniesť vlastníctvo tovarov na zákazníka a zákazník platí alebo sa zaväzuje zaplatiť ich cenu, alebo zmluva, na ktorej základe Senetic s.r.o. prenáša alebo sa zaväzuje preniesť nárok na využívanie daného softwaru na zákazníka (predaj licencie) a zákazník platí alebo sa zaväzuje zaplatiť cenu za tento úkon;
12) Zmluva uzatváraná na diaľku - zmluva, uzatvorená medzi Senetic s.r.o. a zákazníkom, v rámci zorganizovaného systému predaja alebo poskytovania služieb na diaľku bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku do okamžiku uzatvorenia zmluvy vrátane;
13) Služba (služby) - Objednávka, objednávka licencie alebo dopyt po ponuke a tiež iné služby poskytované v rámci obchodu;
14) Objednávka - prejavenie vôle zákazníka predstavujúce ponuku uzatvorenia zmluvy o predaji
so Senetic s.r.o. , smerujúce priamo k uzatvoreniu zmluvy o predaji na diaľku prostredníctvom eshopu, určujúce druh a množstvo tovaru, ktorý bude predmetom zmluvy o predaji;
15) Objednávka licencie - prejavenie vôle zákazníka predstavujúce ponuku uzatvorenia zmluvy so Senetic s.r.o. o poskytnutí licencie na software, smerujúce priamo k uzatvoreniu zmluvy o predaji na diaľku (predaj licencie) prostredníctvom eshopu, určujúce druh a množstvo softwaru na ktorého používanie sa licencia predáva;
16) Žiadosť o ponuku - podanie žiadosti o ponuku zákazníkom prostredníctvom formulára dostupného v obchode, udávajúce tovar alebo software, ktorý je predmetom dopytu, a tiež údaje zákazníka, nevyhnutné pre kontakt, uvedený vo formulári.

 

§ 3

Povinnosti zákazníka (užívateľa obchodu)
1. Zákazník sa zaväzuje využívať služby ponúkané poskytovateľom služby spôsobom zhodným s právnymi predpismi, ustanoveniami obchodných podmienok a tiež nedodávať obsah zakázaný všeobecne platnými právnymi predpismi.
2. Obchodník je povinný dodať Tovar bez vád.

 

§ 4
Podmienky používania obchodu
1. Poskytovateľ služby poskytuje prostredníctvom eshopu nasledujúce služby:
1) predstavenie ponuky obchodu,
2) podávanie objednávok,
3) podávanie objednávok na licencie,
4) podávanie žiadostí o ponuku,
5) vytvorenie a spravovanie zákazníckeho účtu v eshope,
2. Prístup k službám uvedeným v odst. 1 bod 1-4 vyššie nevyžaduje registráciu.
3. Prístup k službe uvedenej v odst. 1 bod 5 vyššie vyžaduje vykonanie registrácie.
4. Na využívanie obchodu je požadované, aby zákazník disponoval zariadením s prístupom na internet vybaveným internetovým prehliadačom (odporúčané Mozilla Firefox verzia minimálne 24.0, Opera od verzie 10, Google Chrome vo verzii 28.0 alebo novšej alebo MS Internet Explorer vo verzii minimálne 8.0 alebo novšej), ktorý zaisťuje podporu súborov cookies a skriptov Javascript. Prípustné je používanie iných verzií internetových prehliadačov, pokiaľ zaistí úplnú kompatibilitu s vyššie uvedenými verziami.
5. Na zachovanie bezpečného používania eshopu sa odporúča, aby zariadenie, ktoré zákazník využíva, disponovalo:
1) antivírovým systémom s najnovšou vírovou databázou a aktualizáciami,
2) efektívnou bezpečnostnou bránou (firewall),
3) inštalovanými všetkými dostupnými aktualizáciami operačného systému a internetového prehliadača, ktoré sa týkajú bezpečnosti,
4) aktivovanou funkciou akceptácie súborov cookies a Java Script v internetovom prehliadači,
5) softwarom umožňujúcim čítanie súborov vo formáte PDF.
6. Poskytovateľ služby využíva súbory typu cookies za účelom zhromažďovania informácií spojených s využívaním obchodu zákazníkom za účelom:
1) udržanie relácie zákazníka (po prihlásení), vďaka čomu nemusí zákazník na každej podstránke stránok obchodu znovu zadávať heslo,
2) prispôsobiť stránky obchodu potrebám zákazníkov,
3) tvorby štatistík sledovanosti podstránok obchodu,
4) remarketingu.


§ 5
Podávanie objednávok a uzatváranie zmluvy o predaji
1. Zákazník môže podávať objednávku prostredníctvom eshopu 7 dní v týždni, 24 hodín denne nezávisle na tom, či vykonal registráciu. Zákazník môže objednávku podať tiež telefonicky na č. +421 2 3345 6330 (výhradne od pondelka do piatku počas pracovnej doby) a na e-mailovú adresu: [email protected].
2. Objednávky na licencie Microsoft je potrebné podívať prostredníctvom konfigurátora dostupného v obchode na adrese www.senetic.sk/microsoft/.
3. Za účelom uzatvorenia zmluvy o predaji tovaru na diaľku prostredníctvom internetového obchodu je potrebné ísť na webové stránky obchodu a následne podať objednávku prostredníctvom postupného vykonávania technických činností podľa správ alebo informácií zobrazovaných zákazníkovi.
4. Podmienkou účinného podania objednávky je zoznámenie sa s obchodnými podmienkami zákazníkom a jeho súhlas s nimi.
5. Podanie objednávky tvorí ponuku uzatvorenia zmluvy o predaji tovaru v zmysle občianskeho zákonníka, podanú zákazníkom poskytovateľovi služby.
6. Po podaní objednávky zákazníkom, objednávky na licencie alebo žiadosti o ponuku predajca potvrdí získanie objednávky služby formou e-mailovej správy, obsahujúcej potvrdenie všetkých dôležitých súčastí objednávky podanej zákazníkom.
7. Predajca po vyriešení ponuky zákazníka zákazníkovi zašle správu o prijatí objednávky na realizáciu.
8. Spolu so získaním potvrdenia, uvedeného v odst. 7 vyššie, zákazníkom dochádza k uzatvoreniu zmluvy o predaji.
9. Pokiaľ sa po podaní objednávky zákazníkom ukáže, že nebude realizácia objednávky ako celku alebo jej časti možná, informuje poskytovateľ služby o tomto bez omeškania zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V takom prípade môže zákazník zrušiť objednávku z tej časti, ktorej realizácia nie je možná v určenom termíne, alebo zrušiť podanú objednávku ako celok.

 

§ 6
Ceny, platby a dodanie tovaru
1. Uvedené ceny tovaru nezahŕňajú náklady na dopravu. Náklady na dopravu sú v presnej výške uvedené počas podávania objednávky alebo objednávky licencie. Kupujúci počas vyplňovania objednávacieho formulára vyberie spôsob doručenia a platby a odsúhlasí svoj výber.
2. Záväznou cenou pre zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, je vždy cena aktuálna v okamžiku podávania objednávky alebo objednávky licencie.
3. V prípade objednávok s dlhou dobou vybavenia (viac ako 14 dní) a tovaru vyrábaného na zákazku si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu výrobkov, ak výrobca alebo spracovateľ tovaru vykonal zmenu ceny. Predávajúci je povinný zákazníka o tejto zmene ceny informovať. V prípade zmeny ceny môže zákazník odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou. V prípade odstúpenia sa zmluva považuje za neuzavretú a zákazník je oslobodený od všetkých záväzkov.
4. Bod 3 sa nevzťahuje na objednávky spotrebiteľov alebo živnostníkov.
5. Dostupné formy platby a doručenia sú uvedené počas procesu podávania objednávok zákazníkmi.
6. V prípade platieb vykonávaných kreditnými alebo debetnými kartami prostredníctvom partnerov sprístupňujúcich takúto formu platby predávajúci nezhromažďuje akékoľvek údaje týkajúce sa týchto platobných kariet.
7. Informácie v obchode o dostupnosti a čase doručenia majú orientačný charakter a majú predstavovať, v akom najkratšom čase môže byť doručenie realizované, teda akú najkratšiu dobu bude predávajúci potrebovať na odovzdanie tovaru na odoslanie. Predávajúci sa v každom prípade snaží realizovať odoslanie okamžite (po uzatvorení zmluvy o predaji a pripísaní ceny za tovar a nákladov na dopravu na bankový účet predávajúceho, ak teda nie je vybrané doručenie na dobierku).
8. Pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom odporúčame, aby zákazník zásielku skontroloval, a za nevyhnutné to považujeme v prípade zistenia:
1) mechanického poškodenia obsahu zásielky,
2) nekompletnosti zásielky,
3) nezhody obsahu zásielky s predmetom objednávky,
Zákazník je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky. V takom prípade odporúčame spísanie výhrad alebo správy o udalosti za prítomnosti dodávateľa a okamžite o nastanej situácii informovať poskytovateľa služby.
9. Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný skontrolovať obsah zásielky v okamžiku jej prevzatia. V prípade zistenia jej poškodenia je povinný nahlásiť túto skutočnosť dodávateľovi tovaru a okamžite kontaktovať predávajúceho. Reklamácie týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru počas prepravy budú riešené len a výhradne po spísaní protokolu o škode podpísaného odberateľom, ktorý nie je spotrebiteľom, a doručovateľom zásielky.
10. Neprevzatie tovaru odoslaného na dobierku zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, a vrátenie balíku odosielateľovi (poskytovateľovi služby) vedie k zaťaženiu takéhoto zákazníka nákladmi na odoslanie a vrátenie zásielky s tovarom.
11. Pokiaľ sa strany nedohodli na lehote dodania inak, obchodník dodá tovar tak, že prevedie fyzickú držbu tovaru alebo kontrolu nad ním na spotrebiteľa, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy.
12. V prípade zmlúv, pri ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa vo chvíli, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou prepravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté práva spotrebiteľa voči prepravcovi, však riziko prechádza na spotrebiteľa odovzdaním tovaru prepravcovi, ak prepravcu poveril prepravou spotrebiteľ a ak túto možnosť neponúkol spotrebiteľovi obchodník.


§ 7
Reklamácia a vrátenie vo vzťahoch so zákazníkmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi
(týka sa podnikateľov)
1. Tento paragraf obchodných podmienok sa vzťahuje výhradne na vzťahy so zákazníkmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi.
2. Všetok tovar ponúkaný v obchode, pokiaľ nie je v popise tovaru výrazne označené používaný alebo repasovaný (refurbished), je továrne nový, bez fyzických a právnych chýb.
3. Na všetok nový a továrne repasovaný tovar sa vzťahuje štandardná záruka výrobcu tovaru.
4. Na používaný tovar sa vzťahuje 30dňová záruka predajcu.
5. Z popisu tovaru v obchode je zrejmé, či je tovar repasovaný (refurbished) alebo používaný.
6. Predajca sprístupňuje odkazy na stránky výrobcov tovarov so záručnými podmienkami na tovar. Zo záruky jasne vyplýva, kto je zodpovedný za poskytnutú záruku na kvalitu tovaru a tiež sú jasne stanovené všetky záručné podmienky.
7. Za záruku zodpovedný subjekt (obvykle výrobca tovaru) je zodpovedný voči kupujúcemu, pokiaľ má tovar chybu znižujúcu jeho hodnotu alebo užitočnosť s ohľadom na účel uvedený v zmluve o predaji alebo plynúcu z okolností alebo určenia tovaru.
8. Na dodržanie termínu na vyrozumenie o chybe stanoveného v poskytnutej záruke na kvalitu tovaru stačí odoslať pred uplynutím tohto termínu e-mail alebo doporučený list.
9. Pokiaľ sa chyby tovaru prejavia počas záručnej doby a vzťahuje sa na nich záruka, je zákazník povinný požadovať odstránenie fyzickej chyby tovaru alebo dodanie tovaru bez chýb v súlade so zárukou od subjektu zodpovedného na základe záruky.
10. Pokiaľ nie je v záručných podmienkach uvedený iný termín, činí lehota jeden rok, ktorý sa počíta odo dňa, kedy bol tovar vydaný kupujúcemu.
11. V prípade zmlúv o predaji uzatváraných so zákazníkmi, ktorí nie sú zároveň spotrebiteľmi, je na základe čl. 558 § 1 Občianskeho zákonníka zodpovednosť poskytovateľa služby za fyzické chyby tovaru vylúčená.
12. Pokiaľ sa počas procesu riešenia reklamácií ukáže, že k poškodeniu došlo vinou zákazníka, môže predajca zákazníka zaťažiť všetkými nákladmi plynúcimi z riešenia reklamácie.


§ 8
Nároky spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy (vrátenie tovaru)
1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru uzatvorenej na diaľku bez uvedenia príčiny, musí kvôli tomu písomne podať príslušné prehlásenie v lehote 14 (štrnásť) dní od vydania tovaru spotrebiteľovi. Na dodržanie termínu postačí odoslanie príslušného prehlásenia pred jeho vypršaním na adresu predajcu.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru uzatvorenej na diaľku sa zmluva považuje za neuzatvorenú a spotrebiteľ je zbavený všetkých povinností. To, čo strany poskytli, podlieha vráteniu v nezmenenom stave, iba žeby bola zmena nevyhnutná v hraniciach bežných zvyklostí. Vrátenie vzájomných pôžitkov je nutné vykonať neodkladne, v termíne neprekračujúcom 14 dní.
3. Tovar musí byť vrátený na adresu predajcu.

Záväzky obchodníka v prípade odstúpenia od zmluvy
4. Obchodník vráti spotrebiteľovi všetky uhradené platby, prípadne vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 1.
5. Obchodník vráti platby a náklady uvedené v prvom pododseku rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa so spotrebiteľom výslovne nedohodli na inom spôsobe, a za predpokladu, že spotrebiteľ nebude v súvislosti s týmto vrátením znášať žiadne poplatky.
6. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, obchodník nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil spôsob dodania iný, ako je najlacnejší typ štandardného dodania ponúkaného obchodníkom.
7. Pokiaľ obchodník v prípade kúpnych zmlúv nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, môže počkať s vrátením platby dovtedy, kým nedostane tovar späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Záväzky spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy
8. Pokiaľ obchodník nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho odovzdá obchodníkovi alebo osobe, ktorú obchodník poveril prevzatím tovaru, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, ke'd oznámil obchodníkovi svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 1. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
9. Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie tovaru s výnimkou prípadov,
10. potrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru.

Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy
11. Právo na odstúpenie od zmluvy nenáleží v situáciách:
1) o zmluvy o službách, u ktorých došlo k úplnému poskytnutiu služby, ak sa jej poskytovanie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa, pričom spotrebiteľ uznal, že po úplnom vykonaní zmluvy obchodníkom stratí právo na odstúpenie od zmluvy;
2) o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od kolísania cien na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy;
3) o dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo vyrobeného jasne na mieru;
4) o dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze;
5) o dodanie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorý bol po dodaní rozpečatený;
6) o dodanie tovaru, ktorý je z dôvodu svojej povahy po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s inými vecami;
7) o dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena sa dohodla v čase uzavretia kúpnej zmluvy, pričom ich dodanie možno uskutočniť až po 30 dňoch a ich vlastná hodnota závisí od kolísania cien na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;
8) o zmluvy, pri ktorých spotrebiteľ osobitne požiadal obchodníka, aby ho navštívil v záujme vykonania naliehavých opráv alebo údržby; ak pri príležitosti takejto návštevy obchodník poskytne ďalšie služby okrem tých, ktoré si spotrebiteľ osobitne vyžiadal, alebo tovar iný než náhradné diely potrebné na vykonanie údržby alebo na opravy, na tieto dodatočné služby alebo tovar sa vzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy;
9) o dodanie zapečatených zvukových záznamov alebo zapečatených obrazových záznamov alebo zapečateného počítačového softvéru, ktoré boli po dodaní rozpečatené;
10) o dodanie novín, periodík a časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodávku takýchto publikácií;
11) o zmluvy uzavreté na verejnej dražbe;
12) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako obytný účel, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovacie služby alebo služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ak sa v zmluve stanovuje konkrétny dátum alebo lehota na plnenie;
13) o dodanie digitálneho obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa, pričom spotrebiteľ uznal, že tým stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
§ 9
Rozpor tovaru so zmluvou (reklamácia spotrebiteľov)
1. Poskytovateľ služby ako predajca zodpovedá voči spotrebiteľovi za rozpor so zmluvou o predaji tovaru zakúpeného týmto spotrebiteľom.
2. Reklamácie kvôli rozporu tovaru so zmluvou o predaja možno podávať písomne priamo na adresu poskytovateľa služieb alebo elektronickou poštou.
3. V prípade, že spotrebiteľ zistí rozpor tovaru so zmluvou o predaji, je povinný odoslať poskytovateľovi služby reklamovaný tovar spolu s popisom rozporu.
4. Odporúčame priloženie dokladu o nákupe za účelom zefektívnenia reklamačného procesu.
5. Spotrebiteľ je povinný vyrozumieť poskytovateľa služby o nim zistenom rozpore tovaru so zmluvou o predaji v termíne do 12 mesiacov odo dňa zistenia takéhoto rozporu, pritom zodpovednosť poskytovateľa služby za rozpor tovaru so zmluvou o predaji trvá maximálne 2 roky odo dňa vydania tovaru.
6. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vyriešiť každú reklamáciu v termíne do 14 dní.
7. Po zohľadnení reklamácie predajca so spotrebiteľom dohodne elektronickou, telefonickou alebo písomnou cestou podmienky opravy alebo výmeny tovaru.
8. Pokiaľ nie je oprava alebo výmena tovaru možná, môže kupujúci požadovať zníženie ceny za chybný tovar alebo vrátenie finančných prostriedkov.

 

§ 10
Vypovedanie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou
1. Zákazník môže vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb bez uvedenia príčiny odoslaním príslušného prehlásenia, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne na adresu predajcu.
2. V prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, môže poskytovateľ služby vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb, pokiaľ príjemca služby hrubo alebo opakovane porušuje obchodné podmienky, zvlášť pokiaľ dodáva obsah nelegálneho charakteru, po neúčinnej vyzve k zanechaniu alebo odstráneniu porušovania s určením príslušného termínu. Porušenie obchodných podmienok musí mať objektívny a nelegálny charakter. Zmluva o poskytovaní služieb v takom prípade vyhasne po uplynutí 14 dní odo dňa, kedy poskytovateľ služby predloží príjemcovi služby prehlásenie zámeru jej vypovedania.
3. V prípade príjemcov služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže poskytovateľ služby vypovedať zmluvu o poskytovaní služby s okamžitým účinkom i bez uvedenia príčiny odoslaním príslušného prehlásenia príjemcovi služby.

 

§ 11
Riešenie sporov
1. Riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, budú podrobené príslušným súdom v súlade s ustanoveniami príslušných predpisov Občianskeho súdneho poriadku.
2. Riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, budú podrobené príslušnému súdu s ohľadom na sídlo poskytovateľa služby.


§ 12
Osobné údaje
Osobné údaje zákazníkov sú poskytovateľom služby spracovávané zásadami stanovenými v zásadách ochrany súkromných údajov pri zohľadnení právnych predpisov v tejto oblasti, predovšetkým zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane súkromných údajov.


§ 13
Záverečné ustanovenia
1. Spotrebiteľ má právo k vyjednávaniu podmienok ustanovení obchodných podmienok. Za účelom realizácie tohto nároku musí spotrebiteľ kontaktovať poskytovateľa služby prostredníctvom tradičnej alebo elektronickej pošty prípadne telefonicky.
2. Vo veciach neupravených v týchto obchodných podmienkach sa uplatňujú všeobecne platné právne predpisy.
3. Zákazníci môžu získať prístup k obchodným podmienkam kedykoľvek a bezplatne prostredníctvom internetového odkazu (linku) uvedeného na hlavnej stránke obchodu a zabezpečiť si ich výtlačok.
4. Informácie o tovare uvedené v obchode, jeho podrobné popisy, technické a úžitkové parametre a ceny prestavujú výzvu na uzatvorenie zmluvy v zmysle s čl. 71 Občianskeho zákonníka.
5. Výhradné práva na obsah sprístupňovaný v rámci eshopu, predovšetkým autorské práva k fotografiám, popisom tovarov a kategórií, názov obchodu, obchodnej známky poskytovateľa služieb a výrobcov tovarov, grafické prvky, ktoré sú jeho súčasťou, software a nároky v oblasti databáz podliehajú právnej ochrane a náležia poskytovateľovi služby alebo subjektom, s ktorými poskytovateľ služby uzatvoril príslušné zmluvy. Zakazuje sa kopírovanie alebo iné formy využívania akejkoľvek súčasti obchodu bez súhlasu poskytovateľa služby.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Dátum:

 

Komu:
Senetic s.r.o.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1
Česká republika

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

Dátum objednania/dátum prijatia:

Meno spotrebiteľa

Adresa spotrebiteľa

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva na papieri)

 

Odporúčané pre Vás

Zostaňme v kontakte!
Pridajte sa k nášmu bulletinu a majte neustále aktuálne informácie o našich akciách a novinkách.

Kliknutím na možnosť „Prihlásiť na odber“ vyjadríte súhlas s príjmom marketingových informácií na svoju e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje bude spravovať spoločnosť Senetic s.r.o. so sídlom v Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom a opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie, ako aj namietať voči spracovaniu. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

Nesprávna mailová adresa.
Tato mailová adresa je už potvrdená.
Tato mailová adresa ešte nie je potvrdená.
Ďakujeme!
Skontrolujte si schránku prijatej pošty – dostanete od nás správu so žiadosťou o potvrdenie odberu bulletinu.
Spôsoby platby
Spôsoby doručenia tovaru
Certifikáty a ocenenia