0
Otázka
0,00 €
0
Košík
0,00 €
Načítava sa...
Načítava sa...
Dotaz a objednávka boli aktualizované!
Dotaz a objednávka boli aktualizované! Dotaz a objednávka boli aktualizované!
Položka nie je na sklade.
Ľutujeme, ale položka nie je na sklade.

Zakúpenie predĺženej záruky

§ 1

Všeobecné informácie

Tento dokument (ďalej len: Zmluvné podmienky) stanovuje podmienky poskytnutia predĺženej záruky (ďalej len: predĺžená záruka) spoločnosťou Senetic s.r.o., Rybná 682/14 110 00 Praha 1 (IČ: 04991125, DIČ: CZ04991125) ďalej len: Senetic) podnikateľským subjektom (ďalej: zákazník) s výnimkou fyzických osôb na tovar zakúpený v internetovom obchode (www.senetic.sk) alebo prostredníctvom obchodného oddelenia telefonicky (+421 2 3345 6330) alebo e-mailom ([email protected]), na ktorý sa vzťahuje ponuka predĺženej záruky (ďalej len: výrobok).

§ 2

Výhody predĺženej záruky

2.1. Predĺžená záruka nemá vplyv na práva zákazníka vyplývajúce z ustanovení o zákonnej zodpovednosti za chybné výrobky a záručných podmienok poskytnutých výrobcom, distribútorom, dovozcom alebo predajcom výrobku.

2.2. Predĺžená záruka sa poskytuje za poplatok na jeden, dva alebo tri roky od dátumu uplynutia záručnej lehoty výrobcu, distribútora, dovozcu alebo predajcu.

2.3. Predĺžená záruka sa vzťahuje na chyby a nedostatky výrobku spôsobené materiálnou alebo výrobnou chybou výrobku v čase predaja (z príčiny neoddeliteľne spojenej s výrobkom).

2.4. Predĺžená záruka zahŕňa zabezpečenie a úhradu nákladov na opravu výrobku a v prípade poškodenia, v dôsledku ktorého je oprava výrobku technicky nemožná alebo nerentabilná, úhradu nákladov na výmenu za nový bezchybný výrobok alebo model s podobnými parametrami zo strany predajcu, a to po obdržaní súhlasu zákazníka, alebo vrátenie kúpnej ceny výrobku.

2.5. Spoločnosť Senetic je vlastníkom dielov použitých na opravu alebo výmenu výrobkov pod predĺženou zárukou.

2.6. Predĺžená záruka sa okrem iného nevzťahuje na tieto poškodenia vzniknuté po kúpe výrobku:

 • a) poškodenie softvéru alebo dát nainštalovaných v úplne novom výrobku alebo aj v neskoršom období;
 • b) poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, nehodou (poškodenie vodou, pád), úpravou výrobku, nezabezpečením primeraných fyzikálnych podmienok (vlhkosť) alebo pracovného prostredia ako aj nesprávnou údržbou;
 • c) nesprávna montáž alebo manipulácia, ktorá nie je v súlade s dokumentáciou výrobku;
 • d) oprava výrobku neoprávnenou osobou;
 • e) prítomnosť neoriginálnych súčiastok vo vnútri výrobku;
 • f) chemické poškodenie výrobku;
 • g) poškodenie v dôsledku neoprávnených opráv, úprav alebo konštrukčných zmien výrobku vykonaných používateľom alebo tretími stranami;
 • h) poškodenie spôsobené nedostatočným elektrickým napätím (napr. v dôsledku úderu blesku)
 • i) poškodenie následkom neprimeraného používania výrobku s inými výrobkami zákazníka alebo tretej strany;
 • j) poškodenie spôsobené náhodnými udalosťami alebo inými okolnosťami (napr. krádežou);
 • k) poškodenie v dôsledku príliš intenzívneho používania výrobku;
 • l) iný tovar ako výrobok, vrátane tovaru, ktorý zákazník zakúpil v internetovom obchode alebo prostredníctvom obchodného oddelenia a ktorý bol dodaný spolu s výrobkom alebo bol jeho súčasťou.

2.7. V prípade potvrdenia nároku zákazníka na záruku je predajca povinný podľa vlastného uváženia:

 • a) zabezpečiť opravu chybného výrobku a uhradiť jej náklady,
 • b) vymeniť vrátený výrobok za nový a bezchybný alebo za model s podobnými charakteristikami po obdržaní súhlasu zákazníka,
 • c) preplatiť kúpnu cenu vráteného výrobku.

2.8. Predĺžená záruka nemôže slúžiť ako základ pre prípadné uplatnenie nárokov týkajúcich sa škôd spôsobených chybným výrobkom.

2.9. Predĺžená záruka platí len v krajine zakúpenia.

§ 3

Zakúpenie predĺženej záruky

3.1. Informácia o tom, či sa na výrobok vzťahuje predĺžená záruka, je uvedená priamo pri výrobku v záložke „Záruky“ v internetovom obchode.

3.2. Zákazník si môže zakúpiť predĺženú záruku nasledujúcimi spôsobmi:

 • a) vo „vyskakovacom okienku“ zobrazenom na výrobku zahrnutom do ponuky predĺženej záruky,
 • b) v záložke „Záruky“ výrobku, na ktorý sa vzťahuje ponuka predĺženej záruky,
 • c) pridaním produktu do košíka,
 • d) kontaktovaním obchodného oddelenia.

3.3. Zákazník má právo zakúpiť si predĺženú záruku do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia výrobku, a to kontaktovaním obchodného oddelenia.

3.4. Kúpu predĺženej záruky môže uskutočniť podnikateľ, ktorý realizuje nákup profesionálnej povahy na účely podnikania.

3.5. V prípade, že si predĺženú záruku zakúpil spotrebiteľ, zmluva sa z tohto hľadiska považuje za neplatnú a zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetko, čo si navzájom poskytli, a to najneskôr do 14 dní od zistenia, že kúpu predĺženej záruky vykonal spotrebiteľ.

§ 4

Nahlásenie chýb

4.1. Zákazník je povinný nahlásiť predajcovi všetky chyby, na ktoré sa vzťahuje predĺžená záruka, do 10 kalendárnych dní od ich zistenia (ďalej len „nahlásenie“).

4.2. Hlásenia o chybe alebo poruche sa podávajú prostredníctvom RMA formulára, ktorý je k dispozícii po prihlásení sa na webovej lokalite spoločnosti Senetic.

4.3. Zákazník po nahlásení poruchy zašle výrobok, ktorý si vyžaduje opravu alebo výmenu, na adresu uvedenú predajcom do 7 dní, pokiaľ predajca nestanoví inú lehotu. Tento dátum je uvedený na RMA nahlásení, ktoré obdržal zákazník.

4.4. Spoločnosť Senetic odpovie na nahlásenie do 30 dní od jeho doručenia.

4.5. Výrobok určený na opravu musí byť kompletný (t. j. vybavený všetkými pôvodnými komponentmi), pričom výnimky z tohto pravidla, týkajúce sa napríklad nosičov údajov, sa musia vopred dohodnúť so spoločnosťou Senetic. Akceptovať sa budú len čisté a suché výrobky zbavené akýchkoľvek kvapalín.

§ 5

Osobné údaje

5.1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Senetic s.r.o., Rybná 682/14 110 00 Praha 1 (IČ: 04991125, DIČ: CZ04991125), ktorú môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421 2 3345 6330 a e-mailom na adrese [email protected].

5.2. Dohľad nad správnym spracúvaním osobných údajov v spoločnosti vykonáva úradník pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: [email protected]

5.3. Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy o poskytnutí predĺženej záruky, plnenia zákonných povinností spoločnosti ako daňového poplatníka a podnikateľského subjektu (vrátane zabezpečenia podávania výkazov) a na účely presadzovania oprávnených záujmov spoločnosti, akými sú napríklad určenie, uplatnenie a obhajoba nárokov

5.4. Právnym základom spracúvania vašich údajov je potreba plnenia zmluvy a splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ako aj presadzovanie oprávnených záujmov spoločnosti, ktoré sú definované v bode 3.

5.5. Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je to potrebné. Podľa platných právnych predpisov možno údaje uchovávať počas trvania predĺženej záruky a na daňové účely po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vypršala predĺžená záruka.

5.6. Prístup k osobným údajom majú len zamestnanci a spolupracovníci autorizovaní spoločnosťou. Spoločnosť môže v niektorých prípadoch poskytnúť vaše osobné údaje iným subjektom, napríklad svojim poskytovateľom IT služieb a riešení.

5.7. Vaše údaje sa nebudú prenášať subjektom nachádzajúcim sa v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

5.8. Máte právo na prístup k osobným údajom vrátane získania kópie údajov, ich úpravy alebo doplnenia. Máte právo odmietnuť spracovanie a prenosnosť údajov. Ďalej môžete požiadať o vymazanie osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch a obmedzenie ich spracúvania.

5.9. Dozorným orgánom pre ochranu osobných údajov v Poľsku je riaditeľ Úradu na ochranu osobných údajov. Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnými zákonmi, máte právo podať sťažnosť.

§ 6

Záverečné ustanovenia

6.1. Na ostatné záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito Zmluvnými podmienkami, sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúce sa zmluvy o predĺženej záruke ako aj pravidlá internetového obchodu.

6.2. Predpisy nadobudli účinnosť 5. 12. 2021 a vzťahujú sa na predĺženú záruku zakúpenú od tohto dátumu.

6.3. Pojmy uvedené veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Zmluvných podmienkach, si zachovávajú význam uvedený v Zmluvných podmienkach internetového obchodu.

6.4. Prípadné spory týkajúce sa ustanovení týchto Zmluvných podmienok by mali zmluvné strany najprv vyriešiť zmierom prostredníctvom dvojstranných rozhovorov a rokovaní.

6.5. Ak zmluvné strany nedospejú k dohode, môžu postúpiť prípad na príslušný všeobecný súd v mieste sídla spoločnosti Senetic.

6.6. Zákazníci majú kedykoľvek bezplatný prístup k Zmluvným podmienkam prostredníctvom internetového odkazu (linku) na domovskej stránke obchodu a môžu si ich aj vytlačiť.

6.7. Spoločnosť Senetic si vyhradzuje právo na zmeny týchto zmluvných podmienok.

Odporúčané pre Vás

Zostaňme v kontakte!
Pridajte sa k nášmu bulletinu a majte neustále aktuálne informácie o našich akciách a novinkách.

Kliknutím na možnosť „Prihlásiť na odber“ vyjadríte súhlas s príjmom marketingových informácií na svoju e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje bude spravovať spoločnosť Senetic s.r.o. so sídlom v Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom a opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie, ako aj namietať voči spracovaniu. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

Nesprávna mailová adresa.
Tato mailová adresa je už potvrdená.
Tato mailová adresa ešte nie je potvrdená.
Ďakujeme!
Skontrolujte si schránku prijatej pošty – dostanete od nás správu so žiadosťou o potvrdenie odberu bulletinu.
Spôsoby platby
Spôsoby doručenia tovaru
Certifikáty a ocenenia